ANBI Statement en Statuten

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux”

RSIN/fiscaal nummer:
3392557

Contactgegevens:
Postbus 9515, 2300 RA Leiden
Tel: 071 527 20 16
Email: eol@hum.leidenuniv.nl
Website: www.exorientelux.nl

Bestuurssamenstelling:

Prof. dr. R.J. van der Spek                 Voorzitter
Prof. dr. R.B. ter Haar Romeny           Secretaris
Drs. M. Hanegraaff                             Penningmeester
Dr. R.J. Demarée                                Publicaties 1
Dr. J.G. Dercksen                               Publicaties 2 (JEOL)
Drs. C. van den Hoven                       Publicaties 3 (Phoenix)
Prof. dr. A. van der Kooij                     Afdelingen
Drs. T.J.H. Krispijn                              Website en Phoenix
Dr. M.J. Raven                                    Lezingenprogramma
Prof. dr. P. Van Hecke                         Bestuurslid België

Beleidsplan
Jaarlijks worden activiteiten ontplooid in overeenstemming met de in de statuten vastgelegde doelstellingen (zie hieronder: Doelstelling). Het publicatieprogramma wordt door het bestuur vastgesteld. De landelijke afdelingen stellen jaarlijks een lezingenprogramma samen op basis van een door het bestuur opgestelde sprekerslijst.  

Beloningsbeleid:
Voor het overige verrichten de leden van het bestuur en de commissieleden, zoals de redactiecommissie voor het tijdschrift Phoenix, hun werkzaamheden belangeloos, derhalve zonder daarvoor een honorering te ontvangen.

Doelstelling
Uit de statuten:
Het Genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de studie en de kennis van de beschavingen van het Oude Nabije Oosten en het vormen van een band tusen hen die in deze beschavingen belang stellen.Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren  van voordrachten.
 2. het uitgeven van publicaties.
 3. het organiseren van of medewerken aan studiekringen, studiedagen en congressen.
 4. het verlenen van medewerking aan studiereizen en opgravingsexpedities in het Nabije Oosten.
 5. het verlenen van medewerking aan het vormen van bibliotheken en verzamelingen die op het Oude Nabije Oosten betrekking hebben.
 6. het bevorderen van de belangstelling voor het Oude Nabije Oosten, in het bijzonder ook bij het onderwijs.
 7. alle andere wettige midelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

Overzicht van de uitgeoefende activiteiten in 2016: 

 • Afdelingsactiviteiten (lezingen) in 18 plaatselijke afdelingen: 4-6 lezingen per seizoen.
 • Landelijke studiedag: “Herodotus en het Perzische Rijk” 19 maart 2016.
 • EOL Evenementen:  Jeugd-studiedag Van Babylon tot Thebe 26 maart 2016; Syriëdag 18 april 2016.
 • Publicaties: Tijdschrift Phoenix: nummer 61.2/3 en 62.1, tijdschrift Jaarbericht Ex Oriente Lux (JEOL): nummer 45.

Financiële verantwoording

Ex Oriente Lux Jaarrekening 2015 Lasten en Baten

STATUTEN EOL